Thông báo

Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DƯƠNG HUY

 
 
  

Số: 226/TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Dương Huy, ngày 02 tháng 7 năm 2018
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của UBND xã Dương Huy Quý III năm 2018
 
 
 
  

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.
Ủy ban nhân dân xã Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2018 tại phòng tiếp công dân xã như sau:
1. Lãnh đạo UBND xã Dương Huy tổ chức tiếp công dân vào các ngày thứ 5 hàng tuần, cụ thể:
 
Tháng Ngày trực Họ tên, chức vụ
 lãnh đạo tiếp công dân
Địa điểm tiếp công dân Ghi chú
Tháng 07/2018 05/7/2018
12/7/2018
19/7/2018
26/7/2018
- Nguyễn Văn Thưởng – Chủ tịch UBND
- Điệp Văn Nguyên –
Phó Chủ tịch UBND
Phòng Tiếp công dân tầng 1, trụ sở UBND xã Phó chủ tịch UBND trực tiếp công dân khi Chủ tịch UBND đi vắng
Tháng 08/2018 02/8/2018
10/8/2018
17/8/2018
24/8/2018
31/8/2018
- Nguyễn Văn Thưởng – Chủ tịch UBND
- Điệp Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND
Phòng Tiếp công dân tầng 1, trụ sở UBND xã  Phó chủ tịch UBND trực tiếp công dân khi Chủ tịch UBND đi vắng
Tháng 09/2017 06/9/2018
13/9/2018
20/9/2018
27/9/2018
- Nguyễn Văn Thưởng – Chủ tịch UBND
-  Điệp Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND
Phòng Tiếp công dân tầng 1, trụ sở UBND xã Phó chủ tịch UBND trực tiếp công dân khi Chủ tịch UBND đi vắng
 
2. Tiếp công dân thường xuyên
 Bà Lê Thị Hằng - Công chức Tư pháp – Hộ tịch tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.
3. Thời gian tiếp công dân
- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút
- Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
4. Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Dương Huy
Ủy ban nhân dân xã Dương Huy thông báo để các tổ chức và công dân được biết./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- MTTQ và các Ban, ngành đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu VP
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Văn Thưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân