Thông báo

Kết quả giải quyết TTHC tháng 9 năm 2017

UBND XÃ DƯƠNG HUY                    
                         
 BIỂU TỔNG HỢP  
Kết quả giải quyết TTHC tháng 9 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dương Huy  
                         
STT Các lĩnh vực giao dịch Số công chức tham gia giải quyết Kết quả giao dịch từ 01/9/2017 đến 30/9/2017
Tổng số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ giải quyết đúng hạn Số hồ sơ giải quyết không đúng hạn Số hồ sơ còn tồn đọng Số hồ sơ đã thực hiện mức độ 3
Tổng số tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Nguyên nhân Tổng số Tỷ lệ % Nguyên nhân  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Lĩnh vực Tư pháp 1 103 103 100 0 0   0 0   0
2 Lĩnh vực  Khác 1 2 2 100 0 0   0 0   0
3 Lĩnh vực Giáo dục 0 0 0 0 0 0   0 0   0
4 Lĩnh vực Công thương 0 0 0 0 0 0   0 0   0
5 Lĩnh vực Nội vụ 0 0 0 0 0 0   0 0   0
6 Lĩnh vực xây dựng 0 0 0 0 0 0   0 0   0
7 Lĩnh vực Đất đai, môi trường 0 0 0 0 0 0   0 0   0
8 Lĩnh vực Văn hóa 0 0 0 0 0 0   0 0   0
9 Lĩnh vực nông nghiệp 0 0 0 0 0 0   0 0   0
10 Lĩnh vực LĐ TB&XH 0 0 0 0 0 0   0 0   0
   Cộng 2 103 103 100 0 0   0 0   0