Thông báo

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ DƯƠNG HUY
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/QĐ-UBND                Dương Huy, ngày  09 tháng  01 năm 2017       
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính
Xã Dương Huy năm 2017

 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG HUY
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 6480/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2017
Xét đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính xã Dương Huy năm 2017.
Điều 2. Giao Văn phòng UBND có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân xã, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND và UBND, các ban ngành, đoàn thể, các thôn, Cán bộ, Công chức xã, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Phòng Nội vụ thành phố (b/c);
- TT Đảng uỷ - TT HĐND xã(b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VP
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
  
          Nguyễn Văn Thưởng
 
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ DƯƠNG HUY
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính xã Dương Huy năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09/01/2017         
của Uỷ ban nhân dân xã Dương Huy)

 
Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2017; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định 6480/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2017. Căn cứ kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2016 và tình hình thực tế của xã, Uỷ ban nhân dân xã Dương Huy xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của xã, cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
   - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC xã Dương Huy  giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm CCHC năm 2017: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình chính quyền điện tử và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Triển khai đồng bộ kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, nâng cao Chỉ số CCHC (Par index) gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh với chủ đề công tác năm 2017 là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
- Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của địa phương trong năm 2017.
2. Yêu cầu
- Nâng cao chất lượng toàn diện triển khai CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nước tại các cơ quan, đơn vị, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
- Gắn kết chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ CCHC; tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
- Đôn đốc triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2017, bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn CCHC với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn xã.
 
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
1. Cải cách thể chế
a) Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý điều hành của địa phương.
b) Thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh trên địa bàn xã.
2. Cải cách thủ tục hành chính
a) Tập trung, đơn giản hóa các TTHC, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các TTHC theo quy định, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 90%.
b) Nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xãtrong việc giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền, giao quyền trong thực hiện các TTHC và xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cá nhân, cơ quan có liên quan trong toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, đảm bảo hết năm 2017, 100% các TTHC có đủ điều kiện thực hiện thẩm định, phê duyệt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã.
d) Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý các TTHC trên môi trường mạng, đảm bảo 100% các TTHC được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện tại cơ quan.
e) Thực hiện nghiêm quy chế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả hiện đại của xãnbđể xử lý công việc đảm bảo thời gian quy định.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
a) Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, loại bỏ trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm không có việc nào là không có cán bộ, công chức quản lý, phụ trách, một việc chỉ do một đơn vị, bộ phận chủ trì, chịu trách nhiệm chính, phù hợp với nội dung đã phân cấp. Rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả.
b) Triển khai thực hiện quản lý, sử dụng biên chế theo quy định. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, bảo đảm giữ ổn định, không tăng tổng biên chế của xã.
c) Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6262/KH-UBND ngày 04/10/2016 về thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn Tỉnh. Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo nguyên tắc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên thực hiện những việc mà cơ quan hành chính cấp dưới làm không hiệu quả. Xác định rõ ràng, minh bạch các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, điều kiện và chế tài các quy định phân cấp. 
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
5. Cải cách tài chính công
a) Thực hiện có hiệu quả cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
b) Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục dành một phần nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
6. Hiện đại hóa nền hành chính
a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh như: Kế hoạch ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT năm 2017; Đề án Chính quyền điện tử giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết công việc. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình đã đề ra.
b) Triển khai áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý, theo dõi và kiểm soát quy trình giải quyết các TTHC trên môi trường mạng.
c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- UBND xãxây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương; chủ động thực hiện các nhiệm vụ CCHC thường xuyên trong năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát về CCHC tại cơ quan, báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan (định kỳ hàng quý, 6, 9 tháng và năm 2017).
- Tư pháp – Hộ tịch xã: Thường trực công tác CCHC của xãchịu trách nhiệm theo dõi, triển khai công tác CCHC theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Phòng Nội vụ về kết quả thực hiện công tác CCHC của xã (định kỳ hàng quý, 6, 9 tháng và năm 2017).
- Các bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung CCHC liên quan, báo cáo các nội dung liên quan về Thường trực công tác CCHC của xã (qua bộ phận Tư pháp) về các nội dung CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được phân công (định kỳ hàng quý, 6, 9 tháng và năm 2017).
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại:
Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết tốt các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; kiểm soát chặt chẽ số liệu TTHC; định kỳ báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm.
 - Bộ phận văn hóa – tuyên truyền:
 Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên đề, tin tức CCHC hàng tuần; chủ động cập nhật tin tức về công tác CCHC hàng tháng trên hệ thống loa truyền thanh của xã.
 Kịp thời đưa tin tức, ý kiến của người dân về CCHC; nêu gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.
- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác truyền thông nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với công tác CCHC.
Trên đây là Kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2017. Đề nghị trưởng các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Phòng Nội vụ thành phố (b/c);
- TT Đảng uỷ - TT HĐND xã(b/c);
- CT, các PCT UBND xã(T/hiện);
- MTTQ và các đoàn thể (T/hiện);
- Cán bộ, Công chức chuyên môn (T/hiện);
- Lưu: VP.
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
   
     Nguyễn Văn Thưởng