THÔNG BÁO

Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND xã Dương Huy kỳ 2014 - 2018