TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết số: 02/NQ-UBBC xã Dương Huy, ngày 29 tháng 5 năm 2021 về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dương Huy, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Các tin liên quan: