Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI
 
1 Họ và tên: Bùi Hải Sơn
Chức danh: Chủ tịch UBND xã – Trưởng bộ phận: Phụ trách chung
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
Điện Thoại: 090 454 0962
Email:Buihaison.cp.@quangninh.gov.vn
2
 
 Họ tên: Vũ Đình Sơn
Chức danh: Phó chủ tịch UBND xã – Phó bộ phận
Trình độ CM: Đại học Kiến trúc Hà Nội
               
Điện thoại: 0834 652 126
 
3  
 
 
 
 
 Họ tên: Trần Thị Hiền
 Chức danh: Văn phòng – Thống kê
 Trình độ CM: Đại học hành chính
 Điện thoại: 0965929298
 Email:tranthihien.cp@quangninh.gov.vn
4    Họ tên: Điệp Văn Nguyền
 Chức danh: Văn hóa – Xã hội
 Trình độ CM: Trung cấp Quân sự
 Điện thoại: 0372090194
 Email: diepvannguyen.cp@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 Họ tên: Vũ  Trung Kiên
 Chức danh: Địa chính – Xây dựng
 Trình độ CM: Đại học nghành quản lý đất đai
 Điện thoại: 
 Email: 
6 Họ và tên: Nguyễn Thu Hằng
 Trình độ CM: Đại học Luật
Thạc sĩ luật kinh tế
 Điện thoại: 0936635389
 Email: nguyenthuhang.cp@quangninh.gov.vn