Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục công nhận hòa giải viên
Lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở
Thời gian giải quyết: : Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Không
Nội dung: Trình tự thực hiện:
- Trường hợp kết quả bầu hòa giải viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 8 của Luật hòa giải ở cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên kèm theo biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị công nhận hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;
- Trường hợp số người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thì Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người được đề nghị công nhận, trong đó bao gồm những người có số phiếu bằng nhau gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thành phần hồ sơ:
- Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên (Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN) .
- Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai; Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín; Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu bầu đến hộ gia đình).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trưởng ban Công tác Mặt trận.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên.
Lệ phí: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hòa giải viên.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013;
- Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01
 
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
BIÊN BẢN
Về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên tại cuộc họp
đại diện các hộ gia đình
 
Hôm nay, vào……….giờ…………, ngày……..tháng………năm……..
Tại:.........................................................................................................
Thôn/tổ dân phố;…………………………………………… tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai.
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):.................................................................................. - Tổ Trưởng
Ông (Bà):............................................................................. - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):.............................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.............................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.............................................................................. - Thành viên
đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên.
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: …….……………
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: ....................................
Kết quả biểu quyết:
STT Họ và tên Số người biểu quyết đồng ý Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
       
       
       
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào……. giờ…… ngày…… tháng…….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN
(1)
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
(1) Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 02
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BIÊN BẢN
Kiểm phiếu bầu hòa giải viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình
 
Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm………
Tại:................................................................................................................
Thôn/tổ dân phố;…………………………………………tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):................................................................................. - Tổ Trưởng
Ông (Bà):............................................................................ - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………, địa chỉ..................................................................
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: ………….…………
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: ………………………..
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả kiểm phiếu:
STT Họ và tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào…… giờ…… ngày…… tháng……. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
 
 ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN
(1)
(Ký và ghi rõ họ tên)
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
(1) Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 03
 
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
BIÊN BẢN
Kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên
Hôm nay, vào……….giờ……, ngày……..tháng………năm………
Tại:................................................................................................................
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):................................................................................... - Tổ Trưởng
Ông (Bà):.............................................................................. - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................... - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………………………., địa chỉ…………...............................................................................................
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: ..................................
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả kiểm phiếu:
STT Họ và tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
       
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ…… ngày……… tháng….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc kiểm phiếu.
 ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN
(1)
(Ký và ghi rõ họ tên)
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
         
 
 
 
 
 
(1)Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 06
 
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
…, ngày … tháng … năm….
DANH SÁCH
Đề nghị công nhận hòa giải viên
 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
……………………………………………………………………………
Căn cứ kết quả bầu hòa giải viên (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố………………………………………..đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên đối với các ông (bà) có tên sau đây:
  Stt Họ và tên Địa chỉ Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    
TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
             
 
 
File đính kèm: Tải file