Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Lệ phí: 50.000 đ/giấy phép
Nội dung: 1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này.
- Bước 2. Công chức giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các việc sau:
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý. UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư biết để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.
Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC.
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng (nếu cần).
+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ làm Giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản trả lời lý do không giải quyết, gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định.
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của TTHC đã thực hiện;
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
+ Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500 theo mẫu.
+ Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
+ Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
* Đối với công trình xây chen có tầng hầm, hồ sơ còn phải bổ sung thêm văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
* Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy phép xây dựng (kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân xã hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng)
* Lệ phí: 50.000 đ/giấy phép
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn.
- Sơ đồ mặt bằng công trình.
- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Thông tư số10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.
- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
-  Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.
- Phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
- Đối với công trình ở khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quy định các khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng. Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài các khu vực quy định này thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 3820/2007/QĐ - UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
 
Kính gửi: UBND xã ..........................................................
1. Tên chủ hộ gia đình: ................................................. .............................
- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ....................................
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................
- Số điện thoại: ............................. ..............................................................
2. Địa điểm xây dựng: ....................................... .........................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: ....................................................
- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 ........................................
- Tổng diện tích sàn ....................... m2 .......................................................
- Chiều cao công trình ....................m; số tầng ..........................................
4. Cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1-
2-
 
........,ngày........tháng........năm........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
 
 
Mẫu sơ đồ mặt bằng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG
Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế
 
Ranh giới đường theo quy hoạch Nhà ở
Ranh giới đường hiện tại
Ranh giới lô đất của chủ hộ
Chủ nhà: ........................................................
Vị trí xây dựng: .............................................
Thôn (ấp): ........... xã: ......... huyện: ..............
Tên người vẽ: ................................................
Địa chỉ:
Đường theo quy hoạch
 
 
Bản kê khai kinh nghiệm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ
 
1. Tổ chức thiết kế:
1.1. Tên:
1.2. Địa chỉ:
1.3. Số điện thoại:
1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:
2. Kinh nghiệm thiết kế:
2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:
a)
b)
c)
2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:
a) Số lượng:
Trong đó:
- KTS:
- KS các loại:
b) Chủ nhiệm thiết kế:
- Họ và tên:
- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):
- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):
c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):
- Họ và tên:
- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):
- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):
 
...... .., ngày ..... tháng .... năm ....
Đại diện đơn vị thiết kế
 
File đính kèm: Tải file