Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 07 ngày
Lệ phí: 50.000 đ/giấy phép
Nội dung: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến công chức giải quyết TTHC. Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này.
- Bước 2. Công chức giải quyết TTHC thực hiện các việc sau:
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý. UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư biết để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì UBND cấp xã có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết TTHC.
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng (nếu cần).
+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ làm điều chỉnh Giấy phép xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ trình lãnh đạo UBND cấp xã có văn bản trả lời lý do không giải quyết, gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định.
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã:
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện;
+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
+ Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu;
- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
- Sơ đồ mặt bằng xây dựng điều chỉnh theo mẫu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.
- Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân xã có văn bản trả lời.
* Lệ phí: 50.000 đ/giấy phép
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn.
- Sơ đồ mặt bằng công trình.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 3820/2007/QĐ - UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v Quyết định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
 
Kính gửi: UBND xã ..........................................................
1. Tên chủ hộ gia đình: ................................................. .............................
- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ....................................
- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................
- Số điện thoại: ............................. ..............................................................
2. Địa điểm xây dựng: ....................................... .........................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: ....................................................
- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 ........................................
- Tổng diện tích sàn ....................... m2 .......................................................
- Chiều cao công trình ....................m; số tầng ..........................................
4. Cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1-
2-
 
........,ngày........tháng........năm........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
 
 

Mẫu sơ đồ mặt bằng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)
 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG
Mẫu bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế
 
Ranh giới đường theo quy hoạch Nhà ở
Ranh giới đường hiện tại
Ranh giới lô đất của chủ hộ
Chủ nhà: ........................................................
Vị trí xây dựng: .............................................
Thôn (ấp): ........... xã: ......... huyện: ..............
Tên người vẽ: ................................................
Địa chỉ:
Đường theo quy hoạch

 
File đính kèm: Tải file