Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC;
Cơ quan hành chính: tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC - UBND xã phường thị trấn.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ.
- 01 văn bản xin ý kiến tham vấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn mười lăm ( 15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT. Quá thời hạn này, UBND cấp xã dược tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được xem nhất trí với chủ cơ sở.
- Trường hợp cần thiết, trước khi có văn bản trả lời, UBND cấp xã yêu cầu chủ dự án phối hợp tổ chức cuộc họp với những người đại diện cho UBMTTQ cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được UBND cấp xã triệu tập; Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp hội đồng; Chủ cơ sở có trách nhiệm đáp ứng theo nhu cầu.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân , tổ chức
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Một (01) văn bản trả lời ý kiến tham vấn của UBND cấp xã theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT
.h) Phí, lệ phí: Không quy định
i) Tên các mẫu đơn:
k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phụ lục 2.4: Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án
về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

 
(1)
Số: ...
V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM của dự án (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc(Địa danh), ngày… tháng… năm…
 
Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
 
Nơi nhận:
- Như trên;     
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
 
Ghi chú: (1) chủ dự án; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
 
 
 
 

 
Phụ lục 2.5: Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

 
(1)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số: ...
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)
(Địa danh), ngày… tháng … năm …
Kính gửi: (3)
(1) nhận được Văn bản số… ngày… tháng… năm… của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:
1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong tài liệu gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án liên quan đến việc cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).
Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
 
Ghi chú:
(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) chủ dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
 
 
 
 
File đính kèm: Tải file